Algemene Voorwaarden Winacties JVA

  1. Om in aanmerking te komen moet de deelnemer daadwerkelijk deelnemen aan het JVA vakantieproject.
  2. De ouder van de deelnemer krijgt bericht over de gewonnen prijs op het bij JVA bekende e-mailadres. Over de uitslag en toekenning wordt niet gecorrespondeerd.
  3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
  4. De ouder van de deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie.
  5. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs.
  6. De ouder geeft toestemming voor het maken, openbaar maken en verspreiden van beeldmateriaal van de winnaar via de officiële JVA kanalen, zoals sociale media en de openbare website.
  7. JVA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar(s).
  8. JVA is gerechtigd een deelnemer uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat de deelnemer niet conform de Algemene voorwaarden winacties JVA handelt dan wel indien de deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloedt.
  9. JVA is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winacties JVA gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat JVA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie zal door JVA op haar website en sociale media kanalen publiekelijk bekend worden gemaakt.
  10. Kinderen van medewerkers van JVA zijn uitgesloten van deelname.